Muflis olanların siyahısı acıqlanacaq

2016-12-24 | İqtisadiyyat | 1650

Müf­lis­ləş­mə hal­la­rın­da kre­dit ödə­niş­lə­ri sə­viy­yə­si­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə Azər­bay­can­da hü­qu­qi pro­se­dur­la­rın və qu­rum­la­rın fə­a­liy­yə­ti­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək.

Bu ba­rə­də "Azər­bay­can­da ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lıq sə­viy­yə­sin­də is­teh­lak mal­la­rı­nın is­teh­sa­lı­na da­ir Stra­te­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə qeyd olu­nub. Sə­nəd­də bil­di­ri­lib ki, KOS sub­yektlə­ri­nin müf­lis­ləş­mə­si mə­sə­lə­lə­ri­nə məh­kə­mə ba­xı­şı­nı sü­rət­lən­dir­mək məq­sə­di­lə ix­ti­sas­laş­mış məh­kə­mə­lə­rin ya­ra­dıl­ma­sı nə­zər­dən ke­çi­ri­lə­cək. Bu or­qan KOS sub­yektlə­ri, banklar və di­gər kre­di­tor­lar ara­sın­da if­las mə­sə­lə­lə­ri­ni də həll edə­cək. Bu məq­səd­lər üçün mü­va­fiq or­qan­la­ra KOS sub­yektlə­ri­nin fə­a­liy­yət qa­bi­liy­yə­ti­ni qiy­mət­lən­dir­mək, tə­rəf­lər ara­sın­da mü­za­ki­rə və da­nı­şıq­la­rı təş­kil et­mək, borcla­rın restruk­tu­ri­za­si­ya­sı­na kö­mək et­mək, fə­a­liy­yət qa­bi­liy­yə­ti ol­ma­yan tə­sər­rü­fat sub­yektlə­ri­nin ləğ­vi və be­lə sub­yektlə­rə id­di­a­nın yö­nəl­dil­mə­si üz­rə pro­se­dur­la­rı sü­rət­lə ic­ra et­mək hü­quq­la­rı ve­ri­lə­cək. Azər­bay­can­da müf­lis­ləş­mə pro­se­dur­la­rı və ikin­ci für­sət sa­hə­sin­də fə­a­liy­yə­tin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si məq­sə­di­lə on­layn müf­lis­ləş­mə və ya if­las re­yestri­nin ya­ra­dıl­ma­sı nə­zər­dən ke­çi­ri­lə­cək.

Mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir bil­di­rən bank sa­hə­si üz­rə mü­tə­xəs­sis Ək­rəm Hə­sə­nov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, "Stra­ta­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə müf­lis­ləş­mə və if­las haq­qın­da qa­nu­nun tək­mil­ləş­di­ril­mə­sin­dən söh­bət ge­dir. Adı­çə­ki­lən qa­nun 1997-ci il­də qə­bul olu­nub: "Də­fə­lər­lə ai­diy­yə­ti qu­rum­la­ra tək­lif et­mi­şəm ki, bu qa­nun də­yiş­di­ril­sin. Tək­lif et­miş­dim ki, bu qa­nun tək sa­hib­kar­la­ra de­yil, ey­ni za­man­da və­tən­daş­la­ra da şa­mil olun­sun. Və­tən­daş­lar öz borcla­rı­nı ödə­yə bil­mə­sə, on­lar özü­nü müf­lis elan edə bi­lər. "Stra­te­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə qeyd olu­nur ki, ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lar özü­nü müf­lis elan edə bi­lər. İs­tə­ni­lən hal­da, if­las olan sa­hib­kar­la­rın özü­nü müf­lis elan et­mə­si təq­di­rə­la­yiq­dir. Sa­hib­kar və ya və­tən­daş özü­nü müf­lis elan et­sə, o şəxs bankdan kre­dit gö­tü­rə bil­məz".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin fik­rin­cə, tək ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lar de­yil, iri və fər­di sa­hib­kar­lıq­la məş­ğul olan şəxslə­rin də müf­lis elan olun­ma­sı qeyd edi­lə bi­lər: "Müf­lis­ləş­mə pro­se­si­nin ic­ra olun­ma­sı şəf­faf hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­li­dir. Si­zə de­yim ki, bu ya­xın­lar­da Ma­liy­yə Ba­zar­la­rı­na Nə­za­rət Pa­la­ta­sı­na mü­ra­ci­ət ün­van­la­mı­şam. Ün­van­la­dı­ğım mü­ra­ci­ət­də qeyd et­mi­şəm ki, bu gün Azər­bay­can­da 15-ə ya­xın bank müf­lis olub. O bankla­rın ləğ­vet­mə pro­se­si şəf­faf şə­kil­də hə­ya­ta ke­çi­ril­mir. Ban­kın ki­mə­sə bor­cu var ki, on­la­rın hü­quq­la­rı qo­run­mur".

Mənbə: http://fins.az/biznes/912887/muflis-olanlarin-siyahisi-aciqlanacaq-yenilik.html

Muflis olanların siyahısı acıqlanacaq

2016-12-24 | İqtisadiyyat | 1650

Müf­lis­ləş­mə hal­la­rın­da kre­dit ödə­niş­lə­ri sə­viy­yə­si­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı məq­sə­di­lə Azər­bay­can­da hü­qu­qi pro­se­dur­la­rın və qu­rum­la­rın fə­a­liy­yə­ti­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək.

Bu ba­rə­də "Azər­bay­can­da ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lıq sə­viy­yə­sin­də is­teh­lak mal­la­rı­nın is­teh­sa­lı­na da­ir Stra­te­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə qeyd olu­nub. Sə­nəd­də bil­di­ri­lib ki, KOS sub­yektlə­ri­nin müf­lis­ləş­mə­si mə­sə­lə­lə­ri­nə məh­kə­mə ba­xı­şı­nı sü­rət­lən­dir­mək məq­sə­di­lə ix­ti­sas­laş­mış məh­kə­mə­lə­rin ya­ra­dıl­ma­sı nə­zər­dən ke­çi­ri­lə­cək. Bu or­qan KOS sub­yektlə­ri, banklar və di­gər kre­di­tor­lar ara­sın­da if­las mə­sə­lə­lə­ri­ni də həll edə­cək. Bu məq­səd­lər üçün mü­va­fiq or­qan­la­ra KOS sub­yektlə­ri­nin fə­a­liy­yət qa­bi­liy­yə­ti­ni qiy­mət­lən­dir­mək, tə­rəf­lər ara­sın­da mü­za­ki­rə və da­nı­şıq­la­rı təş­kil et­mək, borcla­rın restruk­tu­ri­za­si­ya­sı­na kö­mək et­mək, fə­a­liy­yət qa­bi­liy­yə­ti ol­ma­yan tə­sər­rü­fat sub­yektlə­ri­nin ləğ­vi və be­lə sub­yektlə­rə id­di­a­nın yö­nəl­dil­mə­si üz­rə pro­se­dur­la­rı sü­rət­lə ic­ra et­mək hü­quq­la­rı ve­ri­lə­cək. Azər­bay­can­da müf­lis­ləş­mə pro­se­dur­la­rı və ikin­ci für­sət sa­hə­sin­də fə­a­liy­yə­tin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si məq­sə­di­lə on­layn müf­lis­ləş­mə və ya if­las re­yestri­nin ya­ra­dıl­ma­sı nə­zər­dən ke­çi­ri­lə­cək.

Mə­sə­lə ilə bağ­lı fi­kir bil­di­rən bank sa­hə­si üz­rə mü­tə­xəs­sis Ək­rəm Hə­sə­nov "Ba­kı-Xə­bər"ə açıq­la­ma­sın­da qeyd et­di ki, "Stra­ta­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə müf­lis­ləş­mə və if­las haq­qın­da qa­nu­nun tək­mil­ləş­di­ril­mə­sin­dən söh­bət ge­dir. Adı­çə­ki­lən qa­nun 1997-ci il­də qə­bul olu­nub: "Də­fə­lər­lə ai­diy­yə­ti qu­rum­la­ra tək­lif et­mi­şəm ki, bu qa­nun də­yiş­di­ril­sin. Tək­lif et­miş­dim ki, bu qa­nun tək sa­hib­kar­la­ra de­yil, ey­ni za­man­da və­tən­daş­la­ra da şa­mil olun­sun. Və­tən­daş­lar öz borcla­rı­nı ödə­yə bil­mə­sə, on­lar özü­nü müf­lis elan edə bi­lər. "Stra­te­ji Yol Xə­ri­tə­si"ndə qeyd olu­nur ki, ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lar özü­nü müf­lis elan edə bi­lər. İs­tə­ni­lən hal­da, if­las olan sa­hib­kar­la­rın özü­nü müf­lis elan et­mə­si təq­di­rə­la­yiq­dir. Sa­hib­kar və ya və­tən­daş özü­nü müf­lis elan et­sə, o şəxs bankdan kre­dit gö­tü­rə bil­məz".

Həm­söh­bə­ti­mi­zin fik­rin­cə, tək ki­çik və or­ta sa­hib­kar­lar de­yil, iri və fər­di sa­hib­kar­lıq­la məş­ğul olan şəxslə­rin də müf­lis elan olun­ma­sı qeyd edi­lə bi­lər: "Müf­lis­ləş­mə pro­se­si­nin ic­ra olun­ma­sı şəf­faf hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­li­dir. Si­zə de­yim ki, bu ya­xın­lar­da Ma­liy­yə Ba­zar­la­rı­na Nə­za­rət Pa­la­ta­sı­na mü­ra­ci­ət ün­van­la­mı­şam. Ün­van­la­dı­ğım mü­ra­ci­ət­də qeyd et­mi­şəm ki, bu gün Azər­bay­can­da 15-ə ya­xın bank müf­lis olub. O bankla­rın ləğ­vet­mə pro­se­si şəf­faf şə­kil­də hə­ya­ta ke­çi­ril­mir. Ban­kın ki­mə­sə bor­cu var ki, on­la­rın hü­quq­la­rı qo­run­mur".

Mənbə: http://fins.az/biznes/912887/muflis-olanlarin-siyahisi-aciqlanacaq-yenilik.htmlİqtisadiyyat bölümünün son xəbərləri

2021-12-21 | Dəfn üçün müavinət də artırılıb
2021-12-21 | Uşağın anadan olmasına görə müavinət 50 faiz artırıldı
2021-12-18 | 2022-ci il üçün iş vaxtı norması və istehsalat təqvimi təsdiq edilib
2021-10-13 | Kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan şirkətlər üçün onlayn sertifikatlı təlim keçiriləcək
2021-10-06 | Azərbaycanda dövlət satınalmaları barədə qaydalar dəyişib
2021-10-05 | Video təlim platforması sahibkarların istifadəsinə verilib
2021-09-17 | Azərbaycanda əməkhaqqı və sosial ödənişlər ARTIRILACAQ
2021-01-30 | Vergi və rüsumlar üzrə güzəşt və azadolmalara dair məlumatlar müəyyənləşəcək
2021-01-23 | ARPA işçilərin icbari sığortası mövzusunda Vebinar keçirdi
2021-01-15 | Mikayıl Cabbarov: İşğaldan azad olunmuş ərazilərə xüsusi güzəştli iqtisadi rejimin tətbiqi təklif olunur

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2019.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!