Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 18.05.24
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər Trenajor
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

      Yeni hesablar planı


Maliyyə hesabatının bölməsi Maliyyə hesabatının maddəsi Hesabın nömrəsi Subhesabın nömrəsi Adı
1 UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
10 Qeyri-maddi aktivlər
101 Qeyri-maddi aktivlərin dəyəri
102 Qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
103 Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar
111 Torpaq, tikili və avadanlıqların dəyəri
112 Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
113 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
12 İnvestisiya mülkiyyəti
121 İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri
122 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
123 İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
13 Bioloji aktivlər
131 Bioloji aktivlərin dəyəri
132 Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri
14 Təbii sərvətlər
141 Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyəri
142 Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
151 Asılı müəssisələrə investisiyalar
152 Birgə müəssisələrə investisiyalar
153 Asılı və birgə müəssisələrə investisiyaların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri
161 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
162 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri
17 Uzunmüddətli debitor borcları
171 Alıcıların və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
172 Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
173 Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları
174 İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları
175 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
176 Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
177 Digər uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
181 Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
182 Verilmiş uzunmüddətli borclar
183 Digər uzunmüddətli investisiyalar
184 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
19 Sair uzunmüddətli aktivlər
191 Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
192 Verilmiş uzunmüddətli avanslar
193 Digər uzunmüddətli aktivlər
2 QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR
20 Ehtiyatlar
201 Material ehtiyatları
202 İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri
203 Tikinti müqavilələri üzrə məsrəflər
204 Hazır məhsul
205 Mallar
206 Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər
207 Digər ehtiyatlar
208 Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
21 Qısamüddətli debitor borcları
211 Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
212 Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
213 Əsas idarəetmə heyətinin qısamüddətli debitor borcları
214 İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları
215 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları
216 Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
217 Digər qısamüddətli debitor borcları
218 Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
221 Kassa
222 Yolda olan pul köçürmələri
223 Bank hesablaşma hesabları
224 Tələblərə əsasən açılan digər bank hesabları
225 Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
226 ƏDV sub-uçot hesabı
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
231 Satış məqsədi ilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
232 Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
233 Verilmiş qısamüddətli borclar
234 Digər qısamüddətli investisiyalar
235 Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər
24 Sair qısamüddətli aktivlər
241 Əvəzləşdirilən vergilər
242 Gələcək hesabat dövrünün xərcləri
243 Verilmiş qısamüddətli avanslar
244 Təhtəlhesab məbləğlər
245 Digər qısamüddətli aktivlər
3 KAPİTAL
30 Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapital
301 Nizamnamə (nominal) kapitalı
302 Nizamnamə (nominal) kapitalın ödənilməmiş hissəsi
31 Emissiya gəliri
311 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
321 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları
331 Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
332 Məzənnə fərgləri üzrə ehtiyat
333 Qanunvericilik üzrə ehtiyat
334 Nizamnamə üzrə ehtiyat
335 Digər ehtiyatlar
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
342 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
343 Keçmiş illər üzrə bölühdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
344 Elan edilmiş dividentlər
4 UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
401 Uzunmüddətli bank kreditləri
402 İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
403 Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
404 Uzunmüddətli borclar
405 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(uzunmüddətli)
406 Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
407 Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
408 Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
411 İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər
412 Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
413 Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
414 Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
414-1 Sığorta müqavilələri üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
421 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
422 Digər təxirə salınmış vergi öhdəliklər
43 Uzunmüddətli kreditor borcları
431 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
432 Törəmə(asılı) cəmiyyətlərə uzunmüddətli kreditor borcları
433 Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
434 Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
435 Digər uzunmüddətli kreditor borcları
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər
441 Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
442 Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri
443 Alınmış uzunmüddətli avanslar
444 Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
445 Digər uzunmüddətli öhdəliklər
5 QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
501 Qısamüddətli bank kreditləri
501-1 Bank overdraftı
502 İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
503 Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
504 Qısamüddətli borclar
505 Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər(qısamüddətli)
506 Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
507 Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
511 İşdən azad olma ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
512 Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
513 Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
514 Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları
515 Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
515-1 Sığorta müqavilələri üzrə qısamüddətli öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
521 Vergi öhdəlikləri
522 Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
523 Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
53 Qısamüddətli kreditor borcları
531 Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
532 Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
533 Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
534 Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları
535 İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
536 Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları
537 Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
538 Digər qısamüddətli kreditor borcları
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər
541 Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
542 Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
543 Alınmış qısamüddətli avanslar
544 Qisamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
545 Digər qısamüddətli öhdəliklər
6 GƏLİRLƏR
60 Əsas əməliyyat gəliri
601 Satış
602 Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
603 Verilmiş güzəştlər
61 Sair əməliyyat gəlirləri
611 Sair əməliyyat gəlirləri
62 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
621 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər
63 Maliyyə gəlirləri
631 Maliyyə gəlirləri
64 Fövqəladə gəlirlər
641 Fövqəladə gəlirlər
7 XƏRCLƏR
70 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
701 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər
71 Kommersiya xərcləri
711 Kommersiya xərcləri
72 İnzibati xərclər
721 İnzibati xərclər
73 Sair əməliyyat xərcləri
731 Sair əməliyyat xərcləri
74 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
741 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan xərclər
75 Maliyyə xərcləri
751 Maliyyə xərcləri
76 Fövqəladə xərclər
761 Fövqəladə xərclər
8 MƏNFƏƏTLƏR (ZƏRƏRLƏR)
80 Ümumi mənfəət (zərər)
801 Ümumi mənfəət (zərər)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
811 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
9 MƏNFƏƏT VERGİSİ
90 Mənfəət vergisi
901 Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər
902 Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər


   Baş səhifə
   Mühasibat uçotunun əsasları
   Əsas vəsaitlər
   Qeyri-maddi aktivlər
   Ehtiyatlar
   İşçilərlə hesablaşmalar
   İstehsalat məsrəfləri
   Pul vəsaitləri
   Hesablaşmalar və Öhdəliklər
   Maliyyə nəticələri
   Vergilər
   Hesabatlar
   Uçot siyasəti
   İlkin sənədlər
   Hesablar Planı
   MMUS
   İnventarizasiya
   Məsuliyyət
   Peşə Standartları
   Vəzifə öhdəlikləri
   İstehsalat təqvimi
   Terminlər
   Mühasibat uçotunun tarixiŞərhlər
Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:

2010-2018. Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!