Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 18.05.24
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər Trenajor
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

      Köhnə hesablar planı


Sintetik hesabların adı N - si Tipi Subhesabların adı və N - si
ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ DİGƏR UZUNMÜDDƏTLİ QOYULUŞLAR
Əsas vəsaitlər 01 A Əsas vəsaitlərin növləri üzrə
Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi
(amortizasiyası)
02 P 1. Xüsusi əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)
2. Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)
Uzunmüddətə icarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 03 A  
Qeyri-maddi aktivlər 04 A Qeyri-maddi aktivlərin növləri üzrə
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası (köhnəlməsi) 05 P  
Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları 06 A
 1. Pay və səhmlər
 2. İstiqrazlar
 3. Verilmiş borclar
Quraşdırılası avadanlıqlar 07 A
 1. Öz ölkəsinin istehsalı olan quraşdırılası avadanlıqlar
 2. Xaricdən idxal edilən quraşdırılası avadanlıqlar
Kapital qoyuluşları 08 A
 1. Torpaq sahələrinin əldə edilməsi
 2. Təbiətdən istifadə obyektlərinin əldə edilməsi
 3. Əsas vəsaitlər obyektlərin inşası
 4. Ayrı-ayrı əsas vəsait obyektlərin əldə edilməsi
 5. Əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan məsrəflər
 6. Qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsi
 7. Cavan heyvanların əsas sürüyə keçirilməsi
 8. Yaşlı heyvanların əldə edilməsi
 9. Əvəzsiz alınmış heyvanların gətirilməsi
Daxil olası icarə öhdəlikləri 09 A  
İSTEHSAL EHTİYATLARI
Materiallar 10 A
 1. Xammal və materiallar
 2. Satın alınmış yarımfabrikatlar və komplektləşdirici məmulatlar, konstruksiyalar və detallar (hissələr)
 3. Yanacaq
 4. Tara və tara materialları
 5. Ehtiyat hissələri
 6. Sair materiallar
 7. Emal üçün kənara verilmiş materiallar
 8. Tikinti materialları
Böyüdülməkdə və kökəldilməkdə olan heyvanlar 11 A  
Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar 12 A
 1. Ehtiyatda olan azqiymətli və tez köhnələn əşyalar
 2. İstismarda olan azqiymətli və tezköhnələn əşyalar
 3. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilər
Azqimətli və tezköhnələn əşyaların köhnəlməsi 13 P  
Maddi sərvətlərin yenidən qiymətləndirilməsi 14 A - P  
Materialların tədarükü və əldə edilməsi 15 A  
Materialların dəyərindəki kənarlaşmalar 16 A - P
Alınmış sərvətlər üzrə əlavə dəyər vergisi 19 A
 1. Kapital qoyuluşları zamanı əlavə dəyər vergisi
 2. Alınmış qeyri-maddi aktivlər üzrə əlavə dəyər vergisi
 3. Alınmış material ehtiyatları üzrə əlavə dəyər vergisi
 4. Alınmış azqiymətli və tezköhnələn əşyalar üzrə əlavə dəyər vergisi
İSTEHSAL MƏSRƏFLƏRİ
Əsas istehsal 20 A
Öz istehsalının yarımfabrikatları 21 A
Köməkçi istehsalat 23 A
Ümumistehsalat xərcləri 25 A
Ümumtəsərrüfat xərcləri 26 A
İstehsalda zay 28 A
Xidmətedici istehsalat və təsərrüfat 29 A
Qeyri-əsaslı işlər 30 A
 1. Müvəqqəti (titullu) tikintilərin inşası
 2. Müvəqqəti (titulsuz) tikintilərin inşası
 3. Sair qeyri-əsaslı işlər
Gələcək dövrlərin xərcləri 31 A
Bitməmiş işlər üzrə yerinə yetirilmiş mərhələlər 36 İşlərin növləri üzrə
Məhsul (iş, xidmət) buraxılışı 37 A
HAZIR MƏHSUL, MALLAR VƏ SATIŞ
Hazır məhsul 40 A
Mallar 41 A
 1. Anbarlarda olan mallar
 2. Pərakəndə ticarətdə olan mallar
 3. Dolu və boş taralar
 4. Satın alınan məmulatlar
 5. Kirayə əşyaları
Ticarət əlavəsi (güzəştli) 42 A
 1. Ticarət əlavəsi (güzəştli)
 2. Nəqliyyat xərclərini ödəmək üçün malsatanların güzəştləri
Kommersiya xərcləri 43 A
Tədavül xərcləri 44 A
Yüklənmiş mallar 45 A
Məhsul (iş, xidmət) satışı 46 A - P
Əsas vəsaitlərin satışı və sair xaricolmaları 47 A - P
Sair aktivlərin satışı 48 A - P
PUL VƏSAİTLƏRİ
Kassa 50 A
Hesablaşma hesabı 51 A
Valyuta hesabı 52 A
 1. Ölkə daxili valyuta hesabları
 2. Xaricdəki valyuta hesabları
 3. Məzənnə fərqləri
Banklarda olan xüsusi hesablar 55 A
 1. Akkreditivlər
 2. Çek kitabçaları
Pul sənədləri 56 A
Yolda olan köçürmələr 57 A
Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları 58 A
 1. İstiqrazlar və digər qiymətli kağızlar
 2. Depozitl
 3. Verilmiş borclar
HESABLAŞMALAR
Malsatan və podratçılarla hesablaşmalar 60 P
Verilmiş avanslar üzrə hesablaşmalar 61 A
Alıcılar və sifarişçilərlə hesablaşmalar 62 A - P
 1. İnkasso qaydasında hesablaşmalar
 2. Planlı ödəmələr üzrə hesablaşmalar
 3. Alınmış veksellər
İddialar üzrə hesablaşmalar 63 A
Alınmış avanslar üzrə hesablaşmalar 64 P
Əmlak və şəxsi sığorta üzrə hesablaşmalar 65 A - P
Büdcədənkənar ödənişlər üzrə hesablaşmalar 67 P Ödənişlərin növləri üzrə
Büdcə ilə hesablaşmalar 68 P Ödənişlərin növləri üzrə
Sosial sığorta və təminat üzrə hesablaşmalar 69 P
 1. Sosial sığorta üzrə hesablaşmalar
 2. Pensiya təminatı üzrə hesablaşmalar və başqaları
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar 70 P
Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar 71 A - P
Sair əməliyyatlar üzrə işçi heyəti ilə hesablaşmalar 73 A - P
 1. Kreditə satılmış mallara görə hesablaşmalar
 2. Verilmiş borclar üzrə hesablaşmalar
 3. Maddi zərərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar
Təsisçilərlə hesablaşmalar 75 A - P
 1. Nizamnamə (yığım) kapitalına qoyuluşlar üzrə hesablaşmalar
 2. Gəlirlərin ödənilməsi üzrə hesablaşmalar
Müxtəlif debidor və kreditorlarla hesablaşmalar 76 A - P
Törəmə (asılı) müəssisələrlə hesablaşmalar 78 A - P
Təsərrüfatdaxili hesablaşmalar 79 A - P
 1. Ayrılmış əmlak üzrə
 2. cari əməliyyatlar üzrə
MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ MƏNFƏƏTİN İSTİFADƏSİ
Mənfəət və zərər 80 A - P
Mənfəətin istifadəsi 81 A
 1. Mənfəətdən büdcəyə ödəmələr
 2. Mənfəətin başqa məqsədlərə istifadəsi
Qiymətləndirəcək ehtiyatlar 82 P
 1. Şübhəli borclar üzrə ehtiyatlar
 2. Qiymətdən düşən qiymətli kağızlara qoyuluşlar üzrə ehtiyatlar
Gələcək dövrlərin gəlirləri 83 P
 1. Gələcək dövrlərin hesabına alınmış gəlirlər
 2. Keçmiş illərə aid müəyyən edilmiş əskikgəlmələr və itgilər üzrə daxil olası borclar
 3. Əksikgələn sərvətlərin balans dəyəri ilə günahkar şəxslərdən tutulası məbləğ arasındakı fərq
 4. Məzənnə fərqi
Sərvətlərin əskikgəlməsi və xarabolmasından itkilər 84 A
KAPİTALLAR (FONDLAR) VƏ EHTİYATLAR
Nizamnamə kapitalı 85 P
Ehtiyat kapitalı 86 P
Əlavə kapital 87 P
 1. Yenidənqiymətləndirmə nəticəsində əmlakın dəyərinin artması
 2. Emissiya gəliri
 3. Əvəzsiz olaraq alınmış sərvətlər
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 88 A - P
 1. Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)
 2. Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti (ödənilməmiş zərəri)
 3. Yığım fondu
 4. Sosial sferaların fondu
 5. İstehlak fondları
Qarşıdakı xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar 89 P Ehtiyatların növləri üzrə
KREDİTLƏR VƏ MALİYYƏLƏŞMƏLƏR
Qısamüddətli bank kreditləri 90 P Kreditlərin növləri üzrə
Uzunmüddətli bank kreditləri 92 P Kreditlərin növləri üzrə
İşçilər üçün bank kreditləri 93 P Kreditlərin növləri üzrə
Qısamüddətli borclar 94 P
Uzunmüddətli borclar 95 P
Məqsədli maliyyələşdirmələr və daxilolmalar 96 P
İcarə öhdəlikləri 97 P
BALANSARXASI HESABLAR
İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər 001
Məsuliyyətli mühavizəyə qəbul edilmiş mal-material qiymətləri 002
Emala qəbul edilmiş materiallar 003
Komissiyaya qəbul edilmiş mallar 004
Quraşdırılmağa qəbul edilmiş avadanlıqlar 005
Ciddi hesabat blankları 006
Zərərə silinmiş ümidsiz debidor borcları 007
Alınmış ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı 008
Verilmiş ödənişlərin və öhdəliklərin təminatı 009
Mənzil fondunun köhnəlməsi 014
Zahirən abadlıq obyektləri və digər bu kimi obyektlərin köhnəlməsi 015


   Baş səhifə
   Mühasibat uçotunun əsasları
   Əsas vəsaitlər
   Qeyri-maddi aktivlər
   Ehtiyatlar
   İşçilərlə hesablaşmalar
   İstehsalat məsrəfləri
   Pul vəsaitləri
   Hesablaşmalar və Öhdəliklər
   Maliyyə nəticələri
   Vergilər
   Hesabatlar
   Uçot siyasəti
   İlkin sənədlər
   Hesablar Planı
   MMUS
   İnventarizasiya
   Məsuliyyət
   Peşə Standartları
   Vəzifə öhdəlikləri
   İstehsalat təqvimi
   Terminlər
   Mühasibat uçotunun tarixiŞərhlər
Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:

2010-2018. Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!