Mühasibat uçotu
   Baş səhifə
   Mühasibat uçotunun əsasları
   Əsas vəsaitlər
   Qeyri-maddi aktivlər
   Ehtiyatlar
   İşçilərlə hesablaşmalar
   İstehsalat məsrəfləri
   Pul vəsaitləri
   Hesablaşmalar və Öhdəliklər
   Maliyyə nəticələri
   Vergilər
   Hesabatlar
   Uçotun təşkili
   Uçot siyasəti
   İlkin sənədlər
   Hesablar Planı
   MMUS
   İnventarizasiya
   Məsuliyyət
   İstehsalat təqvimi
   Terminlər
   Mühasibat uçotunun tarixi
   Sahələr
   Mühasibat uçotu tikintidə
   Mühasibat uçotu ticarətdə
   Mühasibat uçotu istehsalda
   Məhkəmə-mühasibat ekpertizası

   Hikməti-nur
Toxum göyərsə də torpaqdan, sudan,,
Bu sirri axtarıb tapmamış insan.
Toxumu bəsləyən torpaqdır ancaq.
Ona şəkil də mi verir bu torpaq?
Nizamsız olsaydı yeraltı bir an,
Salxım olardımı, deyin, toxumdan?
Tutaq, salxım olur bir dənin sonu,
Şəkil qalıbına kim salır onu?
Fikri dolaşdıran bu pərdə də bir,
Halları dəyişən səbəb gizlənir.
Dünyada gördüyün hər incə sənət
Allah əsəridir, Ondadır qüdrət.

Nizami Gəncəvi

Financial Manager
Baş mühasib
Baş mühasib
Baş mühasibin müavini
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
Mühasib
Yeni kitablar


Ana səhifə Mühasibat uçotu Vergilər İdarəetmə uçotu Hüquq İFRS Audit Accountsoft Sertifikasiyalar Qanunvericilik Kitabxana Məqalələr
   
Mühasibat uçotu - Əmək və onun ödənilməsi - Əmək haqqından tutulmalar

Əmək haqqından tutulmalar


İşçi hеyətinə hеsablanmış əmək haqqı məbəğindən aşağıdakı tutulmalar aparıla bilər:
  • gəlir vеrgisi
  • əvvəlcədən avans kimi ödənmiş əmək haqqı
  • müəssisəyə dəyən zərər üçün təqsirkar kimi işçidən tutulmalı оlan məbləğ
  • alimentlər
  • vaxtında təhtəhhesab şəxslər tərəfindən qaytarılmamış məbləğlər
  • işçiyə verilən borclar və faizlər
  • işçinin razılığı əsasında sair tutulmalar (həmkarlar təşkilatlarına üzvülük haqqı, sığorta şirkətlərinə ödəmələr və s.)
AR Əmək Məcəlləsinin 176 -cı maddəsinə əsasən:

Maddə 176. Əmək haqqından tutulan məbləğlərin miqdarının məhdudlaşdırılması

  • Hər dəfə əmək haqqı verilərkən tutulan bütün məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli olan əmək haqqının iyirmi faizindən və müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz.
  • əmək haqqından bir neçə icra sənədinə əsasən məbləğlər tutularkən, bütün hallarda işçinin əmək haqqının əlli faizi saxlanmalıdır.
  • Bu maddənin birinci və ikinci hissələri ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər islah işləri çəkərkən, habelə alimentlərin tutulması, sağlamlığa vurulmuş ziyanın ödənilməsi, ailəni dolandıranın itkisi nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş ziyanın ödənilməsi və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi zamanı işçiyə verilən əmək haqqından məbləğlərin tutulmasına şamil edilmir.

Əmək haqqından bütün tutulmalar üzrə müxabirləşmələr 70 saylı hesabın debetində qeydə alınır.

DtKtMəbləğƏməliyyatın məzmunu
706810 000Gəlir vergisinin tutulması
70505 000Əvvəlcədən avans kimi ödənmiş məbləğin tutulması
7073.32 200Müəssisəyə dəyən zərər üçün təqsirkar kimi işçidən tutulmalı оlan məbləğin tutulması
70761 000Alimentlərin tutulması
707120 000Vaxtında təhtəhhesab şəxslər tərəfindən qaytarılmamış məbləğlərin tutulması
7073.2220İşçiyə verilən borclar və faizlərin tutulması
70761 000İşçinin razılığı əsasında üçüncü şəxslərin xeyrinə tutulmalar

 
Şərhlər
Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:

 Copyright 2012. All rights reserved.